JURIDISCHE KENNISGEVING

De enige tegenprestatie voor het gebruik van deze juridische kennisgevingen is de totale toezegging om de extra link van Subdelirium op deze pagina met juridische kennisgevingen te laten staan.
Uw wettelijke vermeldingen:

Wettelijke vermeldingen

1. Presentatie van de website.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie, is het voor gebruikers van de website www.solutions30.com duidelijk wat de identiteit is van de verschillende belanghebbenden in de context van de uitvoering en de follow-up ervan:

Eigenaar : SOLUTIONS 30  – Société Européenne – 6 rue Dicks – L1417 Luxemburg, B 179097
Ontwerper :
Publicatie Manager :

De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Solutions 30 – contact-clients@solutions30.com
Host : OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
Credits :
Het model van wettelijke vermeldingen wordt aangeboden door Subdelirium.com

Model van juridische kennisgevingen

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden website en diensten.

Het gebruik van de website  www.solutions30.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of worden aangevuld. Gebruikers van de website www.solutions30.com worden verzocht om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door SOLUTIONS 30, die vervolgens tracht te communiceren met gebruikers vóór de data en tijden van de onderbreking.

De website www.solutions30.com wordt regelmatig door Solutions 30 geüpdatet. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: zij worden echter aan de gebruiker opgelegd, die wordt gevraagd om er zich zo vaak als mogelijk op te baseren om er kennis van te nemen.

 

 

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De website www.solutions30.com is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

SOLUTIONS 30 streeft ernaar om de website www.solutions30.com zo nauwkeurig mogelijk te voorzien van informatie. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door hem of de externe partners zijn verstrekt.

Alle informatie die staat vermeld op de website  www.solutions30.com wordt gegeven als een indicatie en kan eventueel aan veranderingen onderhevig zijn. Bovendien is de informatie op de website  www.solutions30.com niet beperkt. Ze zijn onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien stemt de gebruiker van de website ermee in om toegang te krijgen tot de website met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de nieuwste en bijgewerkte generatie

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

SOLUTIONS 30 bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruikersrechten van alle elementen die beschikbaar zijn op de website, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, audio, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht het middel of het gebruikte proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: SOLUTIONS 30.

Elk onbevoegd gebruik van de website of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

SOLUTIONS 30 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker tijdens de toegang tot de website www.solutions30.com en als

 

gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de opgegeven specificaties in punt 4, in het geval van een bug of een incompatibiliteit.

SOLUTIONS 30 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld verlies van marktwaarde of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de website www.solutions30.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactrubriek) zijn beschikbaar voor gebruikers. SOLUTIONS 30 behoudt zich het recht voor om inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die de toepasselijke wetgeving in Frankrijk zou schenden, in het bijzonder bepalingen over gegevensbescherming. SOLUTIONS 30 behoudt zich ook het recht voor om de civiele en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker ter discussie te stellen, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium ( tekst, fotografie …).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door met name de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, het artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van het 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website www.solutions30.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waardoor de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website www.solutions30.com, de dienstverlener van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt SOLUTIONS 30 alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die worden aangeboden door de website www.solutions30.com. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij of zij deze zelf invoert. De gebruiker van de website www.solutions30.com wordt daarom geïnformeerd over de verplichting om al dan niet deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 en volgende van Wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevens, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonsgegevens die hem of haar betreffend, door een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.solutions30.com wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke informatiedrager dan ook aan anderen zonder medeweten van de gebruiker. Alleen een eventuele overname van SOLUTIONS 30 en van zijn rechten maken de overdracht van

 

dergelijke informatie mogelijk aan de potentiële koper, die op zijn beurt dezelfde verplichting zal hebben om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de website www.solutions30.com.

De website is niet aangemeld bij de CNIL (Franse college bescherming persoonsgegevens) omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld. .

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 omgezet door Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertekstlinks en cookies.

De website  www.solutions30.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, opgesteld met toestemming van SOLUTIONS 30. SOLUTIONS 30 heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte websites te controleren en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als gevolg van dit feit.

De navigatie op de website www.solutions30.com veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een website. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de website te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende frequentiemaatregelen mogelijk te maken.

Wanneer u een cookie weigert, kan het zijn dat u geen toegang kunt krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de bewaarregels in op: Aangepaste instellingen gebruiken voor de geschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte “Cookies”, kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde

 

instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op voorkeuren. In het gedeelte “Privacy”, kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de website www.solutions30.com  is onderworpen aan de Franse wetgeving.  Deze is exclusief bevoegd bij de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste wetten die hierop van toepassing zijn.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet nr 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

Gebruiker: Internetgebruiker die een verbinding maakt, gebruikmakend van de bovengenoemde website.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie deze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).