Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 27 maja 2019 roku, wyznaczyło Ernst & Young (EY), z siedzibą przy 35E Avenue John F. Kennedy, 1855 Luksemburg, zarejestrowaną w luksemburskim rejestrze handlowym i spółek pod numerem B47.771, na niezależnego audytora Spółki do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.