Solutions 30 i Prawa Człowieka

Solutions 30 zobowiązuje się do ochrony praw wszystkich osób pracujących dla Grupy bezpośrednio lub pośrednio. Przyjęliśmy Politykę Praw Człowieka, która zawiera nadrzędne zasady stosowane w działaniach, politykach i systemach. Polityka Praw Człowieka opiera się na powszechnie przyjętych standardach: Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych; Podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy – nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 oraz deklaracji w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy; Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka; Europejskiej Konwencja Praw Człowieka.

Uczciwość działania

Solutions 30 wierzy w uczciwość swojej organizacji oraz reputację profesjonalnego i etycznego postępowania swoich pracowników, dostawców i kontrahentów. Zobowiązuje się do zachowania swojej uczciwości i reputacji. Kodeks Postępowania i Kodeks Postępowania Dostawcy określają oczekiwane standardy etyczne dla pracowników, a także dostawców i kontrahentów. Polityka antykorupcyjna Grupy stanowi część Kodeksu Postępowania.