W Solutions30 jesteśmy przekonani, że odpowiedni ład korporacyjny jest niezbędny do zdobycia zaufania wśród naszych akcjonariuszy, partnerów biznesowych i pracowników. Usprawniamy nasze codzienne wysiłki zgodnie z wartościami i zasadami, które wyznajemy w firmie. Odpowiedni ład korporacyjny jest zatem kluczowym elementem naszej ogólnej strategii korporacyjnej.

Przyjęty przez firmę model ładu korporacyjnego odzwierciedla naszą długoterminową strategię i opiera się na zasadach uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności, do stosowania których zobowiązujemy się na wszystkich poziomach. W tym kontekście przywiązujemy wielką wagę do zachowywania zgodności nie tylko z obowiązkowymi przepisami prawnymi, ale również z najlepszymi praktykami przyjętymi na szczeblu międzynarodowym.

W ten sposób nasz proces decyzyjny ma służyć interesom wszystkich interesariuszy poprzez wdrożenie odpowiednich i skutecznych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem, zapobiegania konfliktom interesów, a także poprzez promowanie kompleksowego dialogu i składanie raportów przez pracowników spółki kierownictwu wyższego szczebla oraz przez kierownictwo wyższego szczebla akcjonariuszom.

Aby osiągnąć te cele, firma Solutions30 przyjęła dwustopniowy system zarządzania, składający się z Zarządu i Rady Nadzorczej. Zarządowi spółki powierza się prowadzenie działalności i spraw ogólnych, zaś Rada Nadzorcza sprawuje ogólny nadzór nad najbardziej strategicznymi sprawami spółki.

Ponadto te dwa główne organy spółki wspomagane są przez specjalne komitety, którym powierzono szczególne obowiązki. W ten sposób nasz Zarząd wspomagają dwa komitety wykonawcze, którymi są Krajowy Komitet Wykonawczy i Grupowy Komitet Wykonawczy, natomiast nasza Rada Nadzorcza składa się z trzech podkomitetów, którymi są odpowiednio Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Audytu i Komitet ds. Strategii.

Zasady i reguły naszego ładu korporacyjnego zostały przedstawione w osobnych statutach, do których przestrzegania zobowiązani są poszczególni członkowie każdego z organów spółki.

Wreszcie, aby udzielać naszym pracownikom, przedstawicielom i kierownictwu wsparcia we wdrażaniu odpowiedniego ładu korporacyjnego, nasz Zarząd wprowadził stosowne kodeksy postępowania i kompleksowe polityki.

 

Rada Nadzorcza

Zarząd grupy

Kluczowa kadra kierownicza

Podkomitety Rady Nadzorczej

Audytorzy