Nasza wizja społecznej odpowiedzialności biznesu: pragmatyczne podejście do budowania zrównoważonego rozwoju

Dążenie do bardziej zrównoważonej gospodarki jest fundamentem naszej działalności, w ramach której pomagamy naszym klientom i ich kontrahentom działać z większą wydajnością, a zarazem zmniejszać wpływ na środowisko oraz zużycie energii i zasobów na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenia wartości.

Chcemy traktować zagadnienia środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego w sposób skonkretyzowany i całościowy, mając na uwadze wszystkich naszych interesariuszy.

Nasza inicjatywa zrównoważonego rozwoju zobowiązuje nas do wdrożenia naszej strategii w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu według następujących sześciu głównych zasad:

• opracowanie nowatorskich usług o mniejszym wpływie na środowisko, przyczyniając się w ten sposób do wdrożenia bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym;
• nieustanne dążenie do najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia;
• promowanie zatrudnienia ludzi młodych i rozwój potencjału zasobów ludzkich przez szkolenia i edukację;
• zagwarantowanie najlepszych relacji z interesariuszami przez przejrzystość i zaangażowanie;

• utrzymanie kultury uczciwości w Grupie kapitałowej;

• zaangażowanie naszych dostawców i partnerów w nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju biznesu przez komunikację, interakcję i aktywne słuchanie.

Firma Solutions30 powołała komitet sterujący ds. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), którego zadaniem jest promowanie systematycznych działań z zakresu CSR w całej organizacji. Komitet ten składa się z członka zarządu, zespołu ds. relacji inwestorskich oraz członków kadry kierowniczej z aktywnych jednostek zależnych. W razie konieczności może on korzystać z dodatkowych zasobów grupy kapitałowej. Komitet ten podlega prezesowi zarządu.

Poza tym Solutions30 dysponuje rozległą siecią pracowników odpowiedzialnych za kwestie związane ze sprawami prowadzonymi przez komitet sterujący, które ostatecznie zostaną wdrożone przez kierownictwo grupy kapitałowej. Jednocześnie odpowiedzialny członek komitetu sterującego informuje krajowe zespoły o tym, jaka jest ich rola i zakres odpowiedzialności w ramach realizacji strategii grupy kapitałowej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Solutions30 to odpowiedzialne przedsiębiorstwo, które skupia się na kwestiach środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego w codziennej pracy i we wszelkich działaniach, dlatego nieustannie ulepsza strategię w zakresie CSR oraz praktyki sprawozdawcze w zakresie ESG